ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

      Міжнародний день ґрунтів (World Soil Day) відзначається в системі міжнародних днів ООН щорічно 5 грудня за підтримки продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

       Уперше з ініціативою установи Всесвітнього дня ґрунтів виступив Міжнародний союз ґрунтознавства (IUSS) в 2002 році. Проте тільки в грудні 2013 року на 68-ій Генеральній Асамблеї ООН 5 грудня було офіційно проголошено Всесвітнім днем ґрунтів.

      Це свято підкреслює важливість ґрунтів як незамінного компонента природної системи і як життєво важливий базис людського співтовариства за рахунок вкладу в забезпечення продовольчої безпеки, економії водних і енергетичних ресурсів, як буфер збереження біорізноманітності і зміни клімату.

    День ґрунту повинен об'єднувати людей у світі для загальної справи – захист наших ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх родючості.

     До вашої уваги презентація видань з фондів бібліотеки з нагоди Міжнародного дня ґрунтів (World Soil Day).

    Для більш детального ознайомлення з літературою запропонованої тематики запрошуємо відвідати книжкову виставку, яка експонується з 3.12.19 по 27.12.19  у читальному залі природничої літератури (4 пов.).

Ґрунти, їхнє значення, використання, забруднення та збереження

Ґрунтознавство та географія ґрунтів

Вивчення ґрунту як своєрідного витвору біосфери, сформованого у процесі взаємодії живих організмів із продуктами вивітрювання літосфери, вважається постійною потребою людини. І це не випадково. Адже завдяки родючості ґрунту, вмінню її підтримувати, примножувати й ефективно використовувати людство нині вирощує понад 98 % потрібних для свого існування продуктів харчування.

Ґрунтознавство – найцікавіша і водночас важко пізнавальна наука про походження, будову, склад, властивості, динаміку ґрунтів як природно-історичних утворень, а також об’єктів праці і засобів виробництва.

Раціональне використання ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості, охорона від ерозії та забруднення – основне завдання сучасного ґрунтознавства.

Проте розпізнати ґрунт, його генетико-морфологічні ознаки і властивості дозволяють лише детальні ґрунтові дослідження, серед яких провідне місце відведено картуванню ґрунтів.

Картування ґрунтів – це комплексне вивчення ґрунтового покриву, окремих ділянок земної кори, встановлення взаємозв’язку між ґрунтами і умовами ґрунтоутворення, виявлення закономірностей просторового розповсюдження типів і різновидностей ґрунтів і складання на цій основі ґрунтових карт і відповідних картограм.

40.3я73

Б 43

Белобров, В. П.

География почв с основами почвоведения : учебное пособие для студентов вузов / В. П. Белобров, И. В. Замотаев, С. В. Овечкин. - Москва : Академия, 2004. - 352 с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 286-287. - ISBN 5-7695-1279-2 : 44.60.

Основы почвоведения. География почв России и мира.

 

40.3я73

Г 90

Ґрунтознавство з основами геології : підруч. для студ. ВНЗ / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, Ю. М. Дмитрук, І. С. Смага. - Чернівці : Книги - XXI, 2006. - 504 с. - Термінол. слов. - Бібліогр.: с. 496-497. - ISBN 966-8653-48-3 : 64.00.

Розглянуті питання будови Землі, геологічних процесів, особливостей розвитку земної кори та ґрунтотворення в четвертинному періоді генезису та еволюції ґрунтів.

 

40.3я7

Д 56

Добровольский, В. В.

Практикум по географии почв с основами почвоведения : учебное пособие / В. В. Добровольский. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 144 с. : табл. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 136. - ISBN 5-691-00699-1 : 9.00.

Методы лабораторного изучения физических свойств почвы. Методы лабораторного изучения химических свойств и состава почвы. Морфология почвы и методы ее лабораторного изучения. Полевые и аналитические работы на полевой практике.

40.3я73

З-66

Зіньчук, П. Й.

Ґрунтознавство : курс лекцій із ґрунтознавства та географії ґрунтів / П. Й. Зіньчук, М. І. Зінчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. - 178 с. - Бібліогр.: с. 177-178. - 11.51.

Основні фактори ґрунтоутворення. Походження, склад і властивості ґрунтів. Класифікація ґрунтів. Водний, тепловий і повітряний режими ґрунтів. Географічні закономірності розміщення ґрунтів на земній поверхні. Деградаційні явища та охорона ґрунтів.

40.3я73

Л 12

Лабораторний і польовий практикум з ґрунтознавства : навч. посіб. / М. В. Недвига, М. Ю. Хомчак, О. С. Осадчий, Л. Д. Бойко. - Київ : Агропромвидав України, 1999. - 240 с. : іл. - ISBN 966-558-016-7 : 15.00.

Методи лабораторних аналізів ґрунту на вміст поживних елементів, фізико-хімічні та агрофізичні показники. Наведено методику польового практикуму з ґрунтознавства, морфологічну будову профілю та загальну характеристику основних типів ґрунтів.

 

40.3я73

Н 19

Назаренко, І. І.

Ґрунтознавство : підручник / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Книги - XXI, 2004. - 400 с. : іл. - Термінол. слов.- Автор. покажч. - Бібліогр.: с. 393-394. - ISBN 966-8029-45-3 : 35.00.

Ґрунтознавство як наука. Ґрунтоутворення. Процеси, властивості, будова і склад ґрунтів. Хімічний склад і хімічні процеси в ґрунтах. Екологія ґрунтів. Географія і картографія ґрунтів. Охорона ґрунтів.

40.3я73

Н 19

Назаренко, І. І.

Ґрунтознавство : підруч. для студ. природн. спец. ВНЗ / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-є. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 400 с. : іл. - Термінол. слов. - Автор. покажч. - Бібліогр.: с. 393-394. - ISBN 978-966-2147-29-2 : 60.00.

Ґрунтознавство як наука. Ґрунтоутворення. Процеси, властивості, будова і склад ґрунтів. Хімічний склад і хімічні процеси в ґрунтах. Екологія ґрунтів. Географія ґрунтів. Охорона ґрунтів.

40.3я73

Н 22

Наконечний, Ю. І.

Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Ю. І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 374 с. - Імен. покажч. - Бібліогр. в кінці кожн. розд. - ISBN 978-617-10-0019-3 : 60.00.

Широкий спектр методичних і практичних рекомендацій та різноманітних методів лабораторно-аналітичного вивчення властивостей ґрунтів. Особливу увагу приділено вивченню фізичних властивостей та гумусового стану ґрунтів. Розглянуто загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, принципи ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування. Подано характеристику умов ґрунтоутворення, склад і властивості найпоширеніших ґрунтів світу.

40.3я73

П 16

Панас, Р. М.

Ґрунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. - Львів : Новий світ - 2000, 2006. - 372 с. - Термінол. слов. - Бібліогр.: с. 368-371. - ISBN 966-7827-69-0 : 31.00.

Охарактеризовано процеси й фактори ґрунтоутворення, будову, склад і властивості ґрунту. Наведена класифікація ґрунтів та закономірності їх поширення. Подана генетико-морфологічна характеристика типів ґрунтів у природних зонах. Розкрито питання родючості ґрунтів, ерозії і заходи щодо їх усунення.

40.35я73

П 16

Панас, Р. М.

Картування ґрунтів : польовий практикум / Р. М. Панас ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 212 с. - (Серія "Вища освіта в Україні"). - Корот. термінол. слов. - Бібліогр.: с. 204-208. - ISBN 978-966-418-160-7 : 60.00.

Предмет, методика і завдання картування ґрунтів. Передумови і розвиток картування. Організація робіт при картуванні ґрунтів. Коректування великомасштабних ґрунтових обстежень. Контроль і приймання робіт з картування ґрунтів. Класифікація ґрунтів. Номенклатура і діагностика ґрунтів. Ґрунтово-географічне та агровиробниче районування України. Генетико-морфологічна будова і властивості ґрунтів України. Використання матеріалів ґрунтових досліджень.

40.3я73

П 17

Папіш, І. Я.

Практикум з картографії ґрунтів : навч. посіб. / І. Я. Папіш, Т. С. Ямелинець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 450 с. : іл. - Додатки. - Бібліогр.: с. 441-444. - ISBN 978-966-613-638-4 : 43.83.

Практична реалізація основ теорії і методології ґрунтової картографії; вивчення і засвоєння методики великомасштабних ґрунтових обстежень як основного виду ґрунтово-картографічних досліджень.

40.3я73

П 47

Позняк, С. П.

Ґрунтознавство і географія грантів. У 2 ч. : підруч. : [для студ. ВНЗ] / С. П. Позняк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 2 ч. - ISBN 978-966-613-768-8.

Основи ґрунтознавства, питання генези та еволюції ґрунтів. Подано загальну схему процесу ґрунтоутворення, показана роль колообігу речовин у ґрунтоутворенні, розкрито значення компонентів географічного середовища як чинників ґрунтоутворення.

40.31я73

П 47

Позняк, С. П.

Чинники ґрунтотворення : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / С. П. Позняк, Є. Н. Красєха ; М-во освіти і науки України. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 368 с. - Додатки. - Бібліогр.: с. 360-364. - 28.48.

Охарактеризовано компоненти географічного середовища як чинники ґрунтотворення. Проаналізовано зовнішні умови формування педосфери, процеси обміну речовинами й енергією між педосферою та іншими геосферами і природними тілами.

40.3я7

П 53

Польчина, С. М.

Польові дослідження та картування ґрунтів : навч. посіб. / С. М. Польчина ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2009. - 222 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 216. - ISBN 978-966-351-296-9 : 38.00.

Теоретичні та методичні проблеми польового обстеження ґрунтів, складання ґрунтових карт і супутніх матеріалів.

40.3я2

П 54

Полянський, С. В.

Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів : понятійно-термінол. слов. / С. В. Полянський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 156 с. - Режим доступу: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7009. - ISBN 978-617-7272-64-8 : 40.00.

Видання вміщує понад 800 понять і термінів. З’ясовано місце ґрунтознавства серед інших наук. Висвітлено роль та функції ґрунтів у біосфері, їхні основні фізичні, хімічні, біологічні властивості й режими, родючість та способи її підвищення. Розглянуто вчення про чинники ґрунтотворення й класифікацію ґрунтів.

40.3я73

П 69

Практикум із ґрунтознавства. Загальне ґрунтознавство : навч. посіб. / М-во освіти і науки України. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. - 74 с. : табл. - ISBN 966-600-032-6 : 5.60.

Гранулометричний склад ґрунту. Структура ґрунту. Форми і властивості ґрунтової води. Загальні фізичні властивості ґрунту. Органічна частина ґрунту. Колоїди і вбирна здатність ґрунту. Кислотність ґрунту.

2 сторінка     3сторінка

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©