ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Екологічні проблеми ґрунтів та шляхи їх подолання.

Ґрунт справедливо називають головним багатством планети. У той же час у всьому світі іде особливо небезпечний процес деградації ґрунтів, або втрата їх родючості, який фахівці називають «тихою кризою планети».

Деградація ґрунтів – майже неминучий супутник людства протягом багатьох століть його розвитку. Розбіжності в цьому процесі, звичайно, є і залежать вони, головним чином, від рівня розвитку суспільства, розуміння ним закономірностей формування ґрунтів, економічного стану держави.

Питання захисту ґрунту від шкідливих антропогенних впливів, підвищення його родючості і раціональне використання набувають особливого значення. В результаті високого ступеня розораності ґрунту, не збалансування системи удобрення та захисту ґрунту від руйнівних процесів чітко намітилася тенденція поступового зниження в ньому вмісту гумусу, що призводить погіршення його фізико-хімічних властивостей.

Захист наших ґрунтів від виснаження, руйнації, деградації, а також  відтворення їх родючості є важливим завдання людства. Це нелегка і разом із тим благородна справа.

40.64я73

Б 43

    Белоліпський, В. О.

    Ґрунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навч. посіб. : для студ. ВНЗ / В. О. Белоліпський ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. аграр. ун-т. - Суми : Унів. кн., 2013. - 400 с. - Предм. покажч. - Бібліогр.: с. 375-393. - ISBN 978-966-680-579-2 : 140.00.

   Природа і закономірності ерозійно-гідрологічних процесів. Методологія дослідження ерозійно-гідрологічних процесів. Фізичні основи ерозії ґрунтів. Чинники стоку і водної ерозії ґрунтів. Конструювання ґрунтоводоохоронних екологічно стійких агроландшафтів. Методи оцінки ерозійно-гідрологічної небезпеки схилових земель. Оцінка протиерозійної ефективності агрофонів. Основи проектування землеробського блоку ґрунтоводоохоронних агроландшафтів. Ґрунтоводоохоронні заходи на сільськогосподарських угіддях.

40.35я7

Г 18

    Гамкало, З. Г.

    Екологічна якість ґрунту : навч. посіб. / З. Г. Гамкало ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 412 с. : іл. - Тит. сторінка укр. та англ. - Бібліогр.: с. 389-410. - ISBN 978-966-613-629-2 : 27.00.

   Якість ґрунтів гемеробних систем. Індикація екологічної якості ґрунтів. Фонд Нітрогену. Активна фаза органічної речовини ґрунту. Сполуки Калію. Рухомий Фосфор. Біотична активність. Кислотно-основна рівновага ґрунту. Окисно-відновний потенціал. Електропровідність. Фітоіндикація. Екотоксикологічна оцінка ґрунтів.

40.3я73

І-23

    Іванюк, Г. С.

    Біопродуктивність ґрунтів : навч. посіб. / Г. С. Іванюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 350 с. : іл. - Термінол. слов. - Предм. покажч. - Авт. покажч. - Додатки. - Тит. лист англ., укр. - Бібліогр.: с. 339-343. - ISBN 978-966-613-717-6 : 23.00.

    Поняття біопродуктивності ґрунтів, детальний аналіз продуктивності природних фітоценозів та едафону, агроценозів, чинники, що зумовлюють продуктивність, шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів.

40.32(4УКР-4ВОЛ)

Д 26

    Деградація грунтів та шляхи підвищення їх родючості : [монографія] / Я. О. Мольчак, М. М. Мельнійчук, І. В. Андрощук, В. М. Заремба, Волин. облдержадмін., Укр. екол. акад. наук, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Надстир’я, 1998. - 280 с. - Додатки. - Бібліогр.: с. 249-254. - ISBN 966-517-107-0 : 4.00.

   Особливості природних умов Волинської області. Чинники деградації ґрунтів. Зміна родючості при винесенні дрібнозему. Наслідки втрат дрібнозему з урожаєм корене- та бульбоплодів. Вплив сапропелевих добрив на родючість ґрунтів.

40.3я7

О-92

    Охорона ґрунтів : підруч. для студ. аграр. закл. освіти / М. К. Шикула, О. Ф. Гнатенко, Л. Р. Петренко, М. В. Капштик. - 2-е вид., випр. - Київ : Знання, 2004. - 398 с. : іл. - Бібліогр.: с. 391-393. - ISBN 966-620-214-Х : 26.00.

   У підручнику розглянуто основні причини й умови прояву руйнівних процесів у ґрунтах України, висвітлено сучасні методи попередження їх і боротьба  з ними.

65.28я73

П 16

    Панас, Р. М.

    Раціональне використання та охорона земель : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Р. М. Панас ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т ''Львівська політехніка''. - Львів : Новий світ-2000, 2012. - 352 с. - (Вища освіта в Україні). - Корот. термінол. слов. - Додатки. - Бібліогр.: с. 323-335. - ISBN 978-966-418-055-6 : 70.00.

   Основи, методи управління і наукові принципи використання та охорони земель України, їх склад і цільове призначення тощо.

40.6я73

П 16

    Панас, Р. М.

    Рекультивація земель : навч. посіб. / Р. М. Панас. - 2-е вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: с. 207-222. - ISBN 966-7827-81-Х (в опр.) : 28.00.

   Викладено науково-теоретичні основи рекультивації земель, суть і зміст гірничотехнічної та біологічної рекультивації земель.

 

40.658(4УКР)

П 16

    Панас, Р. Н.

    Агроэкологические основы рекультивации земель : (На примере месторождения серы Предкарпатского бассейна) : [монография] / Р. Н. Панас. - Львов : Изд-во при Львов. ун-те, 1989. - 160 с. : табл. - Библиогр.: с. 145-156. - ISBN 5-11-000573-7 : 2.40.

   Научно-теоретические основы рекультивации земель. Характеристика месторождения серы Предкарпатского бассейна. Экологические проблемы при открытии месторождения.

40.0я73

П 34

    Писаренко, В. М.

    Агроекологія : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко ; М-во освіти і науки України. - Полтава : [б. в.], 2008. - 256 с. - Бібліогр.: с. 253-255. - ISBN 978-966-2088-14-4 : 75.00.

   Головні напрями розвитку аграрної екології, її завдання, методи функціонування, вплив забруднення повітря і води на людей, тварин та сільськогосподарські культури. Розглянуто заходи щодо збереження ґрунтового покриву, екологічно обґрунтованого підходу до хімізації сільськогосподарського виробництва, утилізації відходів тваринництва, зменшення шкідливої дії іонізуючого випромінювання.

40.6

С 24

    Светличный, А. А.

    Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты : монография / А. А. Светличный, С. Г. Черный, Г. И. Швебс. - Сумы : Унив. кн., 2004. - 412 с. : табл. - Библиогр.: с. 376-410. - ISBN 966-680-170-1 : 30.00.

   Водная эрозия почв и эрозиоведение. Моделирование и расчет поверхностного смыва почвы. Методологические и методические аспекты количественной оценки факторов эрозионного процесса. Оптимизация использования эрозионно-опасных земель

40.64я73

С 24

    Світличний, О. О.

    Основи ерозієзнавства : підручник / О. О. Світличний, С. Г. Чорний. - Суми : Унів. кн., 2007. - 266 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 248-261. - ISBN 978-966-680-314-9 : 27.00.

   У підручнику представлені основні розділи ерозієзнавства - наукової дисципліни, що розглядає водну ерозію ґрунтів як процес, її наслідки для навколишнього середовища та господарської діяльності.

40.3

Т 31

    Телегуз, О. В.

    Агроекологічна оцінка ґрунтів : монографія / О. В. Телегуз, М. Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 260 с. : карти. - (Серія "Ґрунти України"). - Додатки. - Бібліогр.: с. 171-188. - ISBN 978-617-10-0060-5 : 36.00.

   Історія агроекологічних досліджень ґрунтів. Методичні засади дослідження. Природні умови Львівської області. Агроекологічна оцінка ґрунтів Львівської області. Ґрунтово-екологічний індекс ґрунтів Львівської області. Систематизація ґрунтових районувань.

40.326

Т 78

    Трускавецький, Р. С.

    Основи управління родючістю ґрунтів / Р. С. Трускавецький, Ю. Л. Цапко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського ; за наук. ред. Р. С. Трускавецького. - Харків : Бровін О. В., 2016. - 288 с. : іл. - Бібліогр.: с. 365-385. - ISBN 978-617-7256-41-9 : 80.00.

   Сучасні досягнення і результати авторських напрацювань у галузі системного управління родючістю ґрунтів. 

40.35я73

С 50

    Сметанин, В. И.

    Рекультивация и обустройство нарушенных земель : учебное пособие / В. И. Сметанин. - Москва : КолосС, 2003. - 96 с. : ил., табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 93. - ISBN 5-9532-00733-0 : 19.10.

   Сведения о рекультивации и обустройстве нарушенных земель в результате антропогенной деятельности человека при добыче минерального грунта и нерудных материалов полезных ископаемых и торфа.

40.3(4УКР)я73

Я 45

    Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : підручник / Д. Мельничук, М. Мельников, Д. Хофман, К. О. Ван ; М-во аграр. політ. України. - Київ : Арістей, 2004. - 488 с. : іл. - Бібліогр.: с. 485-487. - ISBN 966-8458-24-9 : 36.00.

   Якість ґрунтів та земель. Моніторинг якості ґрунтів. Аналіз ґрунту з метою моніторингу якості навколишнього середовища. Діагностика рослин. Моніторинг ґрунтів. Використання добрив. Вирощування і удобрення в закритому ґрунті.

 

Віртуальні ресурси

  1. Про охорону земель [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу :  https://bit.ly/2QZzUzb (дата звернення: 28.11.2019). – Назва з екрана.
  1. Ґрунти Волинської області [Електронний ресурс]  //  СollectedPapers : сайт . – Чернівці ,  20132019 . –  Режим доступу : https://bit.ly/34tLMh2 (дата звернення: 28.11.19). – Назва з екрана.
  1. Ґрунти України та їх родючість [Електронний ресурс]  //  Agrariy : сайт. – Режим доступу : https://bit.ly/2qV5VxT (дата звернення: 28.11.19). – Назва з екрана.
  1. Грунтознавство [Електронний ресурс] // Geograf.com.ua : сайт. – Київ, 2009–2013 . – Режим доступу : https://bit.ly/2sr7h3R (дата звернення: 28.11.2019). – Назва з екрана.
  1. Полупан М. І. Ґрунтознавство [Електронний ресурс] / М.І. Полупан  // Енциклопедія сучасної України / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України : сайт.  –   Київ , 20142019. – Режим доступу : https://bit.ly/2sqlDl4 (дата звернення: 28.11.2019). – Назва з екрана.
  1. Ґрунти України [Електронний ресурс]  //  Карти України / A. Grachev : сайт . –   Київ , 2010 – 2018. – Режим доступу : https://bit.ly/37LQmJr (дата звернення: 28.11.19). – Назва з екрана.
  1. Шість причин, через які проблему забруднення ґрунтів не можна ігнорувати [Електронний ресурс]  // GrowHow.in.ua : сайт . –  [Б. м.] , 2017 – 2019 . – Режим доступу :  https://bit.ly/35KVkUU (дата повідомлення: 05.12.2018 . – дата звернення: 28.11.19). – Назва з екрана.

1 сторінка  2 сторінка

 
 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©