ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

75.8я73
Б 12
Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2007. - 464 с. - Додатки. - Бібліогр.: с. 463-464. - ISBN 966-542-329-0
В пропонованому навчальному посібнику розкрито особливості і розвиток екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності. Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій .
Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді. А також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами.
Для студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти. Може бути корисним для практикуючих екскурсоводів і методистів екскурсійної справи.
СПЛ:  1 пр.

75.81я7
Д 53
Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук. - 2-е вид. випр. та допов. - К. : Альтерпрес, 2004. - 192 с. : ілюстр. - (Бібліотека професійного менеджера). - Додаток: Квебекська декладація з екотуризму. - Бібліогр.: с. 176-181. - ISBN 966-542-219-7
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілісної системи урбокомпенсаційного природокористування . На основі конструктивно-географічного підходу розкриваються особливості менеджменту та маркетингу урбокомпенсаційного екологічного туризму. Окремий розділ присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного туризму.
Видання адресовано науковцям — природничникам , фахівцям природоохоронної справи, викладачам навчальних закладів, студентам, а також фахівцям що займаються розвитком туристичної індустрії в Україні.
СПЛ:  3 пр.
ВА:   2 пр.


65.43я73
І-19
Іваніна О. О. Аудит туристичної діяльності : навч. посіб. для студ. внз / О. О. Іваніна ; М-во освіти і науки України. - К. : ЦУЛ, 2005. - 253 с. - Дод.: с. 178-238. - Бібліогр.: с. 239-253. - ISBN 966-364-035-9
У даному посібнику викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду. Детально розглянуто сутність і зміст процесу аудиту, його планування. Викладено методику аудитуобліку і звітності підприємства, важливих видів діяльності; порядок узагальнення результатів процесу аудиту і складання аудиторського висновку.
Для студентів напряму підготовки "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" (туристичного бізнесу).
СГЛ:  4 пр.
ВА: 1 пр.


77.0я73
І-90
Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. посіб. : для студ. ВНЗ / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2010. - 164 с. - (Туристична книга). - Хронолог. покажч. основних подій. - Бібліогр.: с.160-163. - ISBN 966-8251-51-2
У навчальному посібнику висвітлюється розвиток екскурсійної справи в Україні. На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів , наукових товариств і установ України наприкінці XIX-на початку ХХ ст.
Належне місце у посібнику відведено історії формування української школи екскурсійної методики.
СГЛ :  4 пр.
ВА: 5 пр.


65.43я73
К 45
Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 344 с. - Бібліогр.: с. 340-343. - ISBN 978-966-2147
У запропонованому виданні розкрито основні поняття організації туристичної діяльності, окреслено складові сфери туризму, та законодавче регулювання організації туроператорської та турагентської діяльності, визначено можливості розвитку туризму в Україні.
Особливу увагу приділено ліцензуванню туристичної діяльності, сертифікації послуг, організаційним формам та видам туризму, формуванню туристичного продукту тощо.
Інноваційність посібника полягає у висвітленні сучасних підходів до організації туризму, сформованих у новій редакції закону України"Про туризм".
Для студентів вищих навчальних закладів та працівників туристичної сфери.

СГЛ: 2 пр.
ВА:  9 пр.


65.43я73
К 59
Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Козинець ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки та права. - К. : Кондор, 2006. - 576 с. + дод. - Бібліогр.: с. 562-575. - ISBN 966-351-033-1
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні питання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності туристів і працівників туристичної індустрії.  Метою посібника є навчити студентів розпізнавати небезпеку для життєдіяльності в туристичній індустрії , запобігати їй, захищатися та захищати від неї людей та ліквідація її наслідків.
 Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів , які навчаються за фахом" Туризм".

СГЛ: 3 пр.
ВА:  22 пр.

75.81я73
Л 83
Лужанська Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посіб. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; М-во освіти і науки України, Мукач. технолог. ін-т; за ред. І. М. Волошина. - К. : Кондор, 2008. - 386 с. : ілюстр. - Додатки. - Бібліогр.: с. 349 - 361. - ISBN 978-966-351-198-6
В навчальному посібнику на належному рівні розкрито основні аспект становлення та формування сільського туризму; проаналізовано організацію та планування даного виду туризму; розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області).
Підвищення рівня підготовки кадрів для туристської галузі вимагає глибоких теоретичних та практичних знань у цій сфері. Тому видання є актуальним і своєчасним для майбутніх спеціалістів.

СПЛ:  3 пр.
ВА:  7 пр.

65.43я7
М 21
Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. для студ. внз / М. П. Мальська, В. В. Худо. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 424 с. - Дод.: с. 246-418. - Бібліогр.: с. 419-423. - ISBN 978-966-364-550-6
У посібнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту і маркетингу.
Для студентів та фахівців з туризму.

СГЛ:  3 пр.
ВА: 3пр.


26.89я73
М 31
Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. - К. : Знання, 2008. - 344 с. - Додатки. - Слов. основ. термінів і понять. - Бібліогр.: с. 342-343. - ISBN 978-966-346-510-4
Пропоноване видання  - перший в Україні навчальний посібник з рекреаційної географії. У посібнику розкриваються методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України і світу.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

СПЛ: 3 пр.
ВА:  19 пр.


65.43я7
М 50
Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лошенюк ; за ред. І. М. Школи ; М-во освіти і науки України. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2003. - 596 с. - Бібліогр.: с. 568-576. - ISBN 966-95431-3-IV
У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності ; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій ; аналізуються різні аспекти туризму; мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни; розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної індустрії, менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.
Для студентів , аспірантів, викладачів і фахівців , що вивчають розвиток і управління туристичної індустрії.

СГЛ:  3 пр.
ВА: 3 пр.


26.89(4УКР)я73
П 30
Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д. Заставного. - 2-е вид., виправл. - К. : Знання, 2008. - 576 с. - Додатки. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-346-529-6
У навчальному посібнику обгрунтовано концепційно-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об"єкт-предметна сутність наукової дисципліни , теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно -туристичний потенціал.
Для студентів вищих навчальних закладів , які готуються працювати у сфері туризму чи краєзнавчої освіти, викладачів вищих навчальних закладів, учителів і активних членів громадських краєзнавчих товариств, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму в рідному краї.

СПЛ:  2 пр.
ВА:  5 пр.

63.48(4УКР)
Р 90
Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Рутинський ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 432 с. : ілюстр. - Режим доступу: http://. - Бібліогр.: с. 423-430. - ISBN 966-364-363-3
У навчальному посібнику обгрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам"яток України.
Для студентів вищих навчальних закладів , які готуються працювати у сфері туризму , готельного бізнесу, музейної справи та краєзнавчої освіти, практиків туристичного бізнесу й екскурсоводів, вчителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх , хто цікавиться питаннями розвитку туризму у рідному краї.

СГЛ: 1 пр.


65.43я7
Р 90
Рутинський М. Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України : навч. посібник / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 440 с. - Додатки. - Бібліогр.: с. 383-415. - ISBN 978-966-2147-24-7
У посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні та методологічні засади міждисциплінарного аналізу регіонального туристичного комплексу. Географічним об'єктом дослідження обрано один із найпопулярніших відпочинково-туристичних регіонів України-Карпатський. Розкривається проблематика взаємодії та синергетичних ефектів розвитку турагентського, готельного, санаторно-курортного, туристично-відпочинкового, ресторанного, розважального бізнесу регіону, прикордонної та комунікаційної інфраструктури.
Для працівників сфери туристичного, готельного й санаторно-курортного бізнесу та органів місцевого управління , студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму та гостьового сервісу, викладачів вузів, вчителів, членів громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму в рідному краї.

СГЛ:  3 пр.


5.81я73
У 18
Уварова Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Г. Ш. Уварова. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с. - Бібліогр.: с. 150-151. - ISBN 978-966-598-467-2
У навчальному посібнику пропонується характеристика країн світу за туристськими макрорегіонами, розкриваються особливості туристської спеціалізації країн і туристських формальностях.
Для студентів спеціальності "Туризм" вищих навчальних закладів , а також для фахівців , які займаються аналітичною діяльністю та проблемами туристського краєзнавства.

СПЛ:  3 пр.
ВА:  2 пр.


75.81я7
Ф 33
    Федорченко В. К. Історія туризму в Україні : навч. посіб. / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова ; М-во освіти і науки України. - К. : Вища шк., 2002. - 196 с. : табл. - Додатки. - Бібліогр.: с.190-193. - ISBN 966-642-103-8
Висвітлено основні етапи й періоди розвитку світового туризму загалом і національного зокрема. Вперше в Україні узагальнено, систематизовано матеріал з історії туризму відповідно до періодизації історичного розвитку суспільства.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам та широкому колу читачів, що виявляють інтерес до історії вітчизняного туризму.

СПЛ:  5 пр.


26.820я73
Ф 76
Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. для внз / Н. В. Фоменко ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 312 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-364-362-5
В підручнику викладені основні визначення, зміст та завдання рекреації. Дано класифікацію рекреаційних ресурсів та визначення природного рекреаційного потенціалу території, величини рекреаційних навантажень та ландшафтні комплекси факторів та умов, які мають лікувальне значення; охарактеризовано рекреаційні ресурси України.
Підручник розрахований на студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також на коло читачів, які бажають розширити знання в галузях відпочинку, туризму, охорони природи і здоров’я.

СПЛ:  1 пр.


65.43я73
Щ 70
Щетинина Е. Б. Менеджмент гостиничных услуг [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Е. Б. Щетинина. - М. : ИД "Равновесие", 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Освещены вопросы управления гостиничным бизнесом в современных условиях. Раскрываются функции различных подразделений гостиницы и структура гостиничных предприятий.
ББК  65.432-21я73
ВАКТ :  1 прим.


75.8я73
Щ 98
Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / Ю. В. Щур, О. Ю. Дмитрук ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Альтерпрес, 2003. - 232 с. - ISBN 966-542-129-8
У посібнику розглянуто коло питань, щодо організації спортивно - оздоровчого туризму, безпечного, безаварійного проведення туристського походу у контексті взаємовідносин людини з природою. Особлива увага приділена наданню першої медичної допомоги, подоланню критичних ситуацій, організації побуту.
 Для студентів географічних спеціальностей (спеціалізації рекреаційна географія та менеджмент туризму) вищих навчальних закладів, а також вчителів географії.

СПЛ:  3 пр.
ВА:  17 пр.


 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©