ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

26.9(4УКР)3я431

П 78

    Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до 100-річчя від дня народження М. Р. Ладиженського та 55-річчя Ін-ту геології і геохімії горючих копалин / НАН України [та ін.] ; [редкол.: М. І. Павлюк та ін.]. - Львів : ПРОМАН - Прес-Експрес-Львів, 2006. - 292 с. + 1 брош. (11 с.). - ISBN 966-02-4109-7 : 10.00 (з дод.).

   Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат: нафтогазоутворення у світлі сучасних геотектонічних концепцій; геологічна і геохімічна палеоокеанографія Карпатського регіону; проблеми стратиграфії, тектоніки, гідрогеології та магматизму; ресурси нафти і газу Східних Карпат і перспективи розвитку геологорозвідувальних робіт; екологічні проблеми під час пошуків, розвідки та експлуатації нафтогазових родовищ Карпатського регіону.

28.691.89

Р 49

    Різун, В. Б.  Туруни Українських Карпат : [монографія] / В. Б. Різун ; Нац. акад. наук України, Держ. природознавчий музей НАН України. - Львів : [б. в.], 2003. - 210 с. : іл. - Список латинських назв. - Бібліогр.: с. 183-198. - ISBN 966-02-1539-8 : 20.00.

   Відомості про жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Українських Карпат. Розглядається їх розповсюдження за фізико-географічними районами регіону, розподіл за висотними рослинними поясами та характерними біотопами. Наведені дані по сезонних циклах розвитку багатьох видів. Окремий розділ присвячений історії формування карабідофауни Українських Карпат.

28.088

Р 75

    Рослинні і тваринні ресурси Карпат / М-во вищ. і серед. спеціал. освіти УРСР, Ужгород. держ. ун-т ; [відп. ред. В. І. Комендар]. - Ужгород : [б. в.], 1984. - 164 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці ст. - 2.20.

   Автори збірника наводять підсумки наукових досліджень з питань лісництва, луківництва, рослинництва і тваринництва, флори, фауни, проблем закономірностей формування, раціонального використання і охорони природних екосистем.

 

26.82

Р 83

    Рудько, Г. І. Інженерно-геоморфологічний аналіз карпатського регіону України : монографія / Г. І. Рудько, Я. С. Кравчук ; М-во науки і освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. - 172 с. : іл. - Бібліогр.: с. 168-170. - ISBN 966-7563-09-Х : 5.10.

   Наукові підходи до аналізу основних умов і факторів геоморфологічних процесів.

 

28.691(4УКР)

С 40

    Сіренко, А. Г. Tenthredinidae (Hymenoptera, Insecta) північного макросхилу Українських Карпат і прилеглих територій Лісостепу : [монографія] / А. Г. Сіренко, В. В. Заброда ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. - 220 с. : іл. - Додаток. - Бібліогр.: с. 147-161. - ISBN 978-966-640-377-6 : 25.00.

   Особливості фауни та екології справжніх пильщиків в умовах Українських Карпат. Комплексне дослідження фауни й екології справжніх пильщиків на території північного макросхилу Українських Карпат, Передкарпаття та прилеглих територій Лісостепу та зведено результати попередніх досліджень справжніх пильщиків на цій території, опублікованих різними авторами.

28.691(4УКР)

С 40

    Сіренко, А. Г.  Трофічна спеціалізація імаго сирфід в умовах Українських Карпат : [монографія] / А. Г. Сіренко, В. Ю. Шпарик ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. - 162 с. : іл. - Додаток. - Бібліогр.: с. 112-127. - ISBN 978-966-640-376-9 : 25.00.

   Особливості фауни та екології сирфід в умовах Українських Карпат. Досліджено трофічну спеціалізацію імаго сирфід щодо різних видів квіткових рослин, а також представлено результати багаторічних комплексних досліджень фауни та екології сирфід північного макросхилу Українських Карпат.

28.5

С 73

    Спостереження природних явищ у Східних Карпатах : порадник для робітників ліс. охорони заповідників та нац. природ. парків / О. Є. Луговой, О. М. Бокотей, М. І. Бедей ; [голов. ред. О. Є. Луговой]. - Ужгород : FORZA, 2009. - 120 с., 18 арк. табл. : іл. - Список видів грибів, рослин та тварин, згад. в довід., їх рос. та наук. (лат.) назви. - Анот. укр., нім., англ., рос. - 18.00.

    Розповідь про найбільш суттєві об’єкти живої природи (переважно зоологічні) у Східних Карпатах. Розтлумачені методи й особливості фіксації фенологічних та інших спостережень для якісного поповнення банку даних.

28.581(4УКР)

С 87

    Структура високогірних фітоценозів Українських Карпат : зб. наук. праць / АН України, Ін-т екології Карпат ; під заг. ред. К. А. Малиновського. - Київ : Наук. думка, 1993. - 180 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 149-178. - ISBN 5-12-002809-8 : 67.00.

   У збірнику вміщено статті щодо загальних наслідків роботи стаціонара, ефективності використання фітоценозами сонячної радіації, структури фітоценозів, їх консортивної організації, особливостей ценопопуляцій, запасів і розкладу підстилки в біогеоценозах.

 

28.546(4УКР)

С 87

    Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат / НАН України, Ін-т екології Карпат ; під ред. К.А. Малиновського. - Київ : Наук. думка, 1998. - 176 с. : іл. - Бібліогр.: с. 167-173. - ISBN 966-00-0028-6 : 4.30.

   Описано сучасне поширення популяцій рідкісних видів рослин, їх щільність і просторове розміщення, вікова і статева структура, онтогенез, фенетичні особливості та  зміни цих параметрів під впливом антропогенних факторів.

26.9(4УКР)

С 90

    Сусідко, М. М. Карпати - паводконебезпечний регіон України. Комплексна басейнова система прогнозування паводків у Закарпатті: методична та технологічна база її складових / М. М. Сусідко, О. І. Лук’янець ; Нац. ком. України з міжнар. гідрол. прогр. ЮНЕСКО [та ін.]. - Київ : Ніка - Центр, 2009. - 88 с. : іл. - Укр., англ., нім. - Бібліогр.: с. 26-27. - ISBN 978-966-521-542-4 : 8.00.

    Науково-методичні засади створення басейнових прогностичних систем. На прикладі басейну р. Тиси показано застосування математичних моделей формування стоку води як основи методичної бази системи та її функціональних складових. Діяльність служби гідрологічного оповіщення в Карпатському регіоні.

28.5(4УКР)л64

Т 35

    Терлецький, В. К. Ботанічні скарбниці Карпат / В. К. Терлецький, С. С. Фодор, Я. Д. Гладун. - Ужгород : Карпати, 1985. - 136 с., [16] арк. іл. - Додаток. - 1.10.

   Ботанічні сади і паркові зони Карпат, зелена архітектура населених пунктів, екзотичні рослини, їх значення в озеленені міст і сіл.

28.588(4УКР)

У 45

    Украинские Карпаты. Природа / АН УССР, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного ; редкол.: М. А. Голубец [и др.]. - Киев : Наук. думка, 1988. - 208 с., [12]л. ил. : табл. - Библиогр.: с. 202-205. - ISBN 5-12-000277-3 : 3.10.

   Физико-географическая характеристика. Лесной покров, ресурсы. Карпатское высокогорье. Животный мир. Природоохранный фонд.

 

 

20.1

Ф 28

    Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона : міжнар. конф. : (Ужгород, 13-16 верес. 1993 р.) / Ужгород. держ. ун-т, Біол. ф-т, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН України ; [редкол.: Ж. Г. Меліка (відп. ред.) та ін.]. - Ужгород : [б. в.], 1993. - 356 с. - Текст: укр., рос., англ. - 1000.00.

   Теріологія. Орнітологія. Барахнологія. Іхтіологія. Ентомологія і акарологія. Інші безхребетні.

 

28.585(4УКР)

Ф 73

    Флора і рослинність Карпатського заповідника : [монографія] / АН УССР, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного ; [авт.: С. М. Стойко [та інш.]. - Київ : Наук. думка, 1982. - 220 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 208-217. - 3.20.

   Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорона фітогенофонду та фітоценофонду. Природоохоронна характеристика Карпатського заповідника, історія розвитку, сучасний стан рослинного покриву, його типологічна характеристика та антропогенні зміни, інш.

Віртуальні ресурси

  1. 10 вражаючих фактів про природу Карпат (фото) [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : сайт. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nature/25045 (дата звернення: 08.12.17). – Назва з екрана.
  2. 10 мальовничих місць Карпат, про які не всі знають [Електронний ресурс]  // Lovely life = Новини для гарного настрою : сайт. – Режим доступу:  http://bit.ly/2iOMO0E (дата звернення: 08.12.17). – Назва з екрана.
  3. 10 найвищих вершин Українських Карпат, які варто підкорити (фото) [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : сайт. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nature/42322 (дата звернення: 08.12.17). – Назва з екрана.
  4. Долина нарцисів – один з найкрасивіших куточків України, жива легенда Закарпаття (фото) [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : сайт. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nature/8470 (дата звернення: 08.12.17). – Назва з екрана.
  5. Золота осінь у Карпатах: 5 найкращих маршрутів буковими лісами [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : сайт. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/ukraine/77327 (дата звернення: 08.12.17). – Назва з екрана.
  6. Карпати вражають. Книга рекордів та дивовиж українських гір [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : сайт. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/ukraine/73967 (дата звернення: 08.12.17). – Назва з екрана.
  7. Найкрасивіше озеро України – карпатський Синевир. Казки зимового сну (відео, фото) [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : сайт. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nature/684 (дата звернення: 08.12.17). – Назва з екрана.

1 сторінка

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©