ГоловнаМій профільРеєстраціяВихідВхід Бібліотека Волинського
національного університету
ім. Лесі Українки   


вул. Винниченка,30а м. Луцьк, Волинська обл., 43005

тел./факс (0332) 24-40-38Головна сторінка
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"|RSS


Шукайте в інших бібліотеках:
WorldCat.org >>
 
 

Книжкова виставка презентує праці викладачів та співробітників університету, які були видані у 2017 році та надійшли у фонд бібліотеки.
Для більш докладного ознайомлення з виданням доступні зміст або повний текст, якщо книга розміщена в Інституційному репозитарії СНУ ім. Лесі Українки . 

65.052.2я73

Б 90

Букало, Н. А.

Консолідація фінансової звітності : курс лекцій / Н. А. Букало ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Каф. обліку і аудиту. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. - 164 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 159-160. - 60.00.

Сутність і види об’єднання підприємств та консолідації звітності. Концептуальні засади обліку та консолідації звітності групи підприємств. Методи консолідації фінансових звітів. Облік операцій в материнському і дочірніх підприємствах. Технологія складання окремих форм консолідованих звітів.

ББК 65.052.206.8я73-2

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

ЗМІСТ

65.052я73

Б 90

Букало, Н. А.

Облік і звітність за міжнародними стандартами : курс лекцій / Н. А. Букало ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Каф. обліку і аудиту. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. - 174 с. : іл., табл. - Бібліогр.: 172-173. - 60.00.

Мета впровадження та порядок розробки Міжнародних стандартів фінансової звітності. Концептуальна основа та міжнародні стандарти фінансової звітності. Облік за міжнародними стандартами. Принципи підготовки та складання фінансової звітності. Подання фінансової звітності. Звіт про прибутки та збитки. Звіт про рух грошових коштів.

ББК 65.052.206.1я73-2

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

ЗМІСТ

65.052я73

Б 90

Букало, Н. А.

Управлінський облік : курс лекцій для студ. за напрямом підгот. "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навчання / Н. А. Букало ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Каф. обліку і аудиту. - Луцьк : Іванюк В. П., 2017. - 232 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 225-229. - 70.00.

Історичні аспекти формування управлінського обліку. Концепція управлінського обліку. Класифікація і поведінка витрат. Розподіл витрат допоміжних підрозділів. Бюджетуваня і контроль. Облік і контроль за центрами відповідальності.

ББК 65.052.201.2я73-2

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

ЗМІСТ

74.200.54

Д 32

Дем’янчук, О. Н.

Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату : монографія / О. Н. Дем’янчук, А. С. Чихурський, О. П. Берлач ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2017. - 220 с. - Бібліогр.: с. 178-219. - ISBN 978-966-361-854-8 : 120.00.

Розглядається питання цілісного аналізу проблеми естетизації загальноосвітньої школи-інтернату, специфіка соціалізаційних процесів, можливості образотворчого мистецтва як основи формування творчої особистості учнівської молоді.

ББК 74.200.541.2

УДК 373.5.015.31:7]-057.874

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

ЗМІСТ

74.100.5я73

Д 79

Дубогай, О. Д.

Навчання в русі. Здоров’язбережувальні педагогічні технології для дошкільнят та учнів : навч. посіб. для студентів внз, вихователів дошк. навч. закл., учителів фіз. культури, методистів, батьків / О. Д. Дубогай, А. В. Цьось ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 324 с.  - Бібліогр.: с. 302-323. - ISBN 978-966-940 : 200.00.

Комплекси засобів, методів та форм фізичного виховання для дітей різного віку, які передбачають зміну діяльності, чергування інтелектуального, емоційного та рухового її видів, активізують рухову активність, запобігають виникненню розумової втоми.

ББК 74.100.55я73+74.200.554я73

К-сть прим.: 3 (СГЛ – 2, ВА - 1)

26.820я73

З-14

Загальне землезнавство : підручник : [для студентів ВНЗ] / Я. О. Мольчак, Л. В. Ільїн, В. О. Фесюк, І. Я. Мисковець. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. - 386 с. : іл., табл. - Практ. роботи. - Польова практика. - Поняття і терміни. - Бібліогр.: с. 383-384. - ISBN 5-7792-0027-2 : 150.00.

Предмет, об’єкт, зміст, коротка історія і методи дослідження загального землезнавства. Земля у світовому просторі. Літосфера. Атмосфера. Гідросфера. Біосфера. Географічна оболонка. Природа і суспільство.

ББК 26.820я73

К-сть прим.: 2 (СПЛ – 2)

ЗМІСТ

65.261.41я73

К 23

Карлін, М. І.

Інвестиційні офшори : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / М. І. Карлін, О. А. Івашко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 292 с.  - Корот. термінол. слов. - Покажч.: предм., імен. - Бібліогр.: с. 264-268. - ISBN 978-966-940-045-1 : 80.00.

Теоретичні та практичні засади функціонування інвестиційних офшорів. Класичні інвестиційні офшори. Особливості діяльності інвестиційних спеціальних економічних зон у країнах світу. Інвестиції в країну як умова отримання права на проживання чи громадянства.

ББК 65.261.41-23я73

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

65.26

К 49

Кліматичні фінанси : кол. монографія / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. М. І. Карліна. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 184 с. - ISBN 978-966-940-111-3 : 130.00.

Зміст, структура та функції кліматичних фінансів. Вони включають економічні інструменти, важелі й нормативи, які використовуються як на глобальному рівні, так і на рівні окремих держав, регіонів певних країн, територіальних громад, домогосподарств для боротьби з потеплінням. Важливим елементом кліматичних фінансів виступають не лише штрафні санкції щодо тих, хто емітує викиди парникових газів, а й стимули для тих, хто максимально використовує відновні джерела енергії.

ББК 65.26

УДК 336:502.171

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

ЗМІСТ

83.0

М 74

Моклиця, М. В.

Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває : монографія / М. В. Моклиця. - Київ : Кондор, 2017. - 292 с. - Бібліогр.: с. 270-290. - ISBN 978-617-7458-34-9 : 120.00.

Філософські, психологічні і філологічні аспекти алегоричного мовлення. Дискурси у вивченні алегорії. Аналіз творчості низки українських письменників (Т. Шевченка. І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, В. Стефаника, О. Турянського, Є. Маланюка, В. Стуса) у алегоричному розрізі. (Моклиця М. В. - професор СНУ).

ББК 83.011.7

К-сть прим.: 2 (СГЛ – 2)

ЗМІСТ

60.73я73

Л 16

Лажнік, В. Й.

Геодемографічні й етнополітичні процеси в країнах регіону (Центрально-Східна Європа) : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / В. Й. Лажнік ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 416 с. : іл., табл. - ISBN 978-966-940-070-3 : 160.00.

Геодемографічні процеси як об’єкт вивчення геодемографії. Основи етнополітики й етнодержавознавства. Етнополітичні процеси й етнонаціональна політика. Геодемографічні й етнополітичні процеси у Республіці Білорусь, в країнах Балтії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові, Болгарії, в країнах колишньої Югославії, в Албанії.

ББК 60.73я73+66.3(4),5я73

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

ЗМІСТ

75.09я73

Л 98

Лях, Ю. Є.

Комп’ютерна техніка та методи матемачної статистики. Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії : метод. рек. для самост. підгот. до практ. занять / Ю. Є. Лях, В. Г. Гур’янов, О. С. Грицай ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Каф. здоров’я людини та фізич. реабілітації. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 100 с. : іл., табл. - 30.00.

Основи біостатистики. Точкова та інтервальна оцінки. Статистичні гіпотези та їх перевірка. Порівняння для двох сукупностей. Однофакторний дисперсійний аналіз. Множинні порівняння. Побудова математичних моделей в охороні здоров’я тощо.

ББК 75.09в631.8я73-9

К-сть прим.: 10 (СПЛ – 2, ВА - 8)

ЗМІСТ

63.4(4УКР-4ВОЛ)

О-92

Охріменко, Г. В.

Стжижовська культура : історико-культурологічний та мистецький аспекти : монографія / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко, С. М. Локайчук ; М-во освіти і науки України [та ін.]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 348 с. - В надзаг. також: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - 180.00.

Дослідження стжижовської культури середнього періоду доби бронзи, носії якої заселяли землі Волині та Волинського Полісся у 2000-1600 роках до н. е. Висвітлюються питання господарства, матеріальної та духовної культури автохтонного стжижовського населення.

ББК 63.442.6(4УКР-4ВОЛ)

К-сть прим.: 1 (РІВ – 1)

ЗМІСТ

65.28(4УКР)

П 12

Павліха, Н. В.

Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : монографія / Н. В. Павліха, К. М. Федина ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ : Кондор, 2017. - 270 с. : іл., табл.  - Додатки. - Бібліогр.: с. 214-238. - ISBN 978-617-7458-46-2 : 130.00.

Теоретико-методичні основи дослідження екологічно безпечного природокористування. Аналіз екологічно безпечного використання природних умов та ресурсів. Вдосконалення організаційно-економічного забезпечення екологічно безпечного природокористування.

ББК 65.28(4УКР)

УДК 33:502.171(477)

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

65.32(4УКР)

П 12

Павліха, Н. В.

Трансформація системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення : монографія / Н. В. Павліха, Н. Л. Хомюк ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волинянин, 2017. - 242 с. : іл., табл.  - Додатки. - Бібліогр.: с. 192-220. - ISBN 978-966-1599-39-9 : 120.00.

Теоретико-методичні основи дослідження системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення, діагностика платності сільськогосподарського землекористування в Україні, напрями трансформації системи платежів за користування землями.

ББК 65.32(4УКР)-511

УДК 332.21(477)

К-сть прим.: 4 (СГЛ – 2, ВА- 2)

26.890я73

П 20

Патійчук, В. О.

Вступ до спеціальності "Країнознавство" : навч.-метод. комплекс для студ. галузі знань 0302 "Міжнародні відносини" / В. О. Патійчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. країнознав. і міжнар. відносин. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 80 с. - Бібліогр.: с. 76-79. - 30.00.

ББК 26.890я73-9

К-сть прим.: 2 (СПЛ – 2)

ЗМІСТ

26.890я73

П 20

Патійчук, В. О.

Методологія країнознавчих досліджень : навч.-метод. комплекс для студ. галузі знань 0302 "Міжнародні відносини" / В. О. Патійчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. країнознав. і міжнар. відносин. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 84 с. - Бібліогр.: с. 78-82. - 35.00.

ББК 26.890в6я73

К-сть прим.: 2 (СПЛ – 2)

ЗМІСТ

65.261(4УКР)

С 40

Система місцевих платежів в Україні: теорія, історія, перспективи : кол. монографія / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. М. І. Карліна, І. О. Цимбалюк. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 188 с.  - Бібліогр. в кінці кожн. розд. - ISBN 978-966-940-046-8 : 70.00.

Принципи побудови й структура системи місцевих платежів, історія їх формування. Особливості місцевого оподаткування України та роль загальнодержавних податків у наповненні місцевих бюджетів; сутність й особливості самооподаткування як складової частини місцевих платежів в Україні тощо.

ББК 65.261.784(4УКР)

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

22.31я73

Т 76

Трохимчук, П. П.

Теоретична фізика : підручник / П. П. Трохимчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 256 с. - Предм.-імен. покажч. - Додатки. - Бібліогр.: с. 238-243. - ISBN 978-966-940-098-7 : 90.00.

Поняття, методи та проблеми теоретичної фізики: електродинаміки, квантової механіки, термодинаміки й статистичної фізики.

ББК 22.31я73-1

УДК 530(075.8)

К-сть прим.: 5 (СПЛ – 5, ВА - 3

ЗМІСТ

72.5я73

Ф 32

    Федонюк, С. В.

    Технології менеджменту знань і відкрите співробітництво : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / С. В. Федонюк ; СНУ ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 124 с. : іл., табл.  - Предм. покажч. - Бібліогр.: с. 113-119. - ISBN 978-966-940-057-4 : 50.00.    

Суспільство відкритого співробітництва. Основи менеджменту знань. Технології організації КМ (Knowledge Management). Організаційні форми відкритого співробітництва. Інженерія знань.

ББК  72.5я73

УДК  001.9:004.771(075)

К-сть прим.: 5 (СГЛ – 2, ВА - 3)

65.052я73

Ш 71

    Шматковська, Т. О.

    Облік у бюджетних установах : конспект лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання напряму підготовки "Облік і аудит" / Т. О. Шматковська ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. обліку і аудиту. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. - 104 с. : іл., табл. - Додатки. - Бібліогр.: с. 99. - 40.00.

   Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів і видатків. Облік фінансово-розрахункових операцій. Облік необоротних та нематеріальних активів. Облік запасів, виробничих витрат, власного капіталу, фондів тощо.

ББК  65.052.247я73-2

К-сть прим.: 1 (СГЛ – 1)

ЗМІСТ

Оновлено 11.04.2018

 
 
Вхід на сайт

Пошук

Поділитись

Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Архів записів

 
 

Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки ©