Світлої пам’яті науковця


В бібліотеці ВНУ імені Лесі Українки організована книжкова виставка «Наукові здобутки Давидюка Георгія Євлампійовича», присвячена 80- тій річниці від дня народження Давидюка Георгія Євлампійовича, одного із засновників фізичної науки на Волині, видатного вченого, педагога, фахівця у галузі фізики напівпровідників і діелектриків, доктора фізико-математичних наук, професора.

На виставці представлені праці науковця: книги, публікації в періодичних виданнях, наукових збірниках.
Зокрема:

Давидюк, Г. Є. Вплив опромінення частинками підпорогової енергії на оптичні та фотоелектричні параметри спеціально нелегованих і легованих різними домішками монокристалів сульфіду кадмію : монографія / Г. Є. Давидюк, Г. Л. Мирончук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 130 с. – Бібліогр. після кожн. розд. – ISBN 978-966-600-383-9 : 15.23.
Характеристика структурних дефектів у напівпровідниках. Утворення структурних пошкоджень у напівпровідниках при збудженні електронної підсистеми кристала. Радіаційні дефекти, утворені рентгенівським і лазерним опроміненням.

Давидюк, Г. Є. Нерівноважні процеси в напівпровідниках : навч. посіб. /Г. Є. Давидюк ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк :РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. – 152 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 149. – ISBN 966-600-002-4 : 8.36.
Висвітлено процеси, які відбуваються в напівпровідниках при генерації нерівноважних електронно-діркових пар. Механізми і феноменологічна теорія процесів збудження, захоплення й релаксації неврівноважених носіїв заряду та методи визначення параметрів локальних центрів у напівпровідниках.

Давидюк, Г. Є. Радіаційні ефекти в напівпровідниках : навч. посіб. / Г. Є. Давидюк ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 280 с. – Предмет.-імен. покажч.- Бібліогр. в кінці кожн. розд. – ISBN 978-617-7181-74-2 : 50.00. 
Основні типи структурних дефектів й особливості їх впливу на фізичні властивості твердих тіл. Увагу приділено добре апробованим і вивченим процесам та явищам радійаційної фізики твердих тіл,т розкрито проблему створення радіаційно стійких матеріалів елктронної та оптоелектронної техніки.

Давидюк, Г. Є. Радіація і людина : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Є. Давидюк, Г. Л. Мирончук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 244 с. : іл. – (Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки). – Додатки. – Предм.-імен. покажч. – Бібліогр. в кінці кожн. розд. – ISBN 978-966-600-567-3 : 37.00.
Іонізуюче випромінювання. Джерела радіації. Дозиметричні величини. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною. Вплив іонізуючого випромінювання на тканини живих організмів. Радіація та екологія. Дозиметричні прилади.

Давидюк, Г. Є. Фізика поверхневих явищ у напівпровідниках : навч. посіб. / Г. Є. Давидюк ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. – 132 с. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 966-600-115-2 : 7.45.
Розглянуто природу електронних процесів на поверхні твердих тіл. В оглядовій формі показано досягнення сучасної інтегральної електроніки, її взаємозв’язок із фізикою поверхні і перспективи розвитку.

Фізичні властивості тетрарних халькогенідів : монографія / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі України ; [авт.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 212 с. – Висновки. – Бібліогр.: с. 195-205. – ISBN 978-966-600-467-6 : 28.26.
Результати досліджень електричних, оптичних, фотоелектричних і термоелектричних властивостей маловивчених або нових тетрарних алмазоподібних халькогенідних напівпровідників і твердих розчинів на їх основі.

Давидюк, Г. Є. Дифузія у твердих тілах : метод. рек. / Г. Є. Давидюк, В. А. Оксюта ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. фізики твердого тіла. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20. – 1.08.
Частота стрибків атомів при різних механізмах дифузії. Основні закони дифузії. Огляд методів спостереження цього явища та ефект Кіркендолла.

Давидюк, Г. Є. Основні типи дефектів у твердих тілах : метод. рек. / Г. Є. Давидюк, В. В. Божко ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. фізики твердого тіла. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25. – 0.85.
Основні структурні дефекти твердих тіл. Концентрація точкових дефектів . Елементи дислокаційної теорії міцності твердих тіл.

Давидюк, Г. Є.  Особливості оптичних переходів у невпорядкованих напівпровідниках : метод. рек. / Г. Є. Давидюк, А. А. Федонюк ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20. – 1.55.
Висвітлено найбільш загальні особливості впливу порушень періодичності в розміщенні атомів кристалічної решітки на деякі електричні й оптичні властивості невпорядкованих систем, систематизовано основні типи порушень структури реальних напівпровідникових сполук.

Релаксаційно-, нелінійно- та акустичнооптичні процеси; матеріали: вирощування й оптичні властивості : наук. конф. 14-17 верес. 1999 р. : тези доп. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. – 50 с. – 2.20.
Для науковців, які займаються проблемами оптики та нових оптичних матеріалів.

Давидюк, Г. Є. Фотоелектричні явища у напівпровідниках : метод. рек. / Г. Є. Давидюк, В. П. Литвак ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т, Каф. фізики твердого тіла. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. – 38 с. – Бібліогр.: с. 37. – 1.55.
Основні фотоелектричні процеси, які проходять в напівпровідниках. Теорія процесів збудження, захоплення. Методи визначенння параметрів локальних центрів у напівпровідниках.